Help
Over 24 uur je boek in huis?
Deze melding sluiten
Hulp nodig?
Heeft u hulp nodig? Wij helpen u graag!
Direct aan de slag

Algemene verkoop voorwaarden

Verkoop Voorwaarden (AVV) EZbook.nl

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van EZbook.nl b.v. in relatie tot haar producten aangeboden op EZbook.nl.nl. Het accepteren van een aanbieding of het doen van een bestelling via eerdergenoemde site, houdt in dat u deze algemene verkoopvoorwaarden aanvaardt.

Algemene informatie EZbook.nl is een dienst van EZbook.nl b.v. hierna te noemen EZbook.nl. EZbook.nl is gevestigd in Blaricum, Torenlaan 12 achter, en is ingeschreven onder Kamer van Koophandel nummer 32156920. U kunt ons bereiken door een e-mail te sturen naar klantenservice@ezbook.nl of te bellen naar telefoonnummer 035-8880652.

§1 Aanbiedingen, prijzen en betalingen

 1. Alle aanbiedingen op EZbook.nl zijn vrijblijvend en EZbook.nl behoudt zich het recht voor om de prijzen te wijzigen.
 2. De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro’s en inclusief BTW tenzij anders vermeld.
 3. Betaling kan geschieden zoals aangegeven tijdens het bestelproces. Aan uw bestelling kunnen nadere betalings- en bestelvoorwaarden worden gesteld. Bijvoorbeeld extra kosten voor een bepaalde betalingsvariant.
 4. Een overeenkomst komt definitief tot stand na acceptatie van uw bestelling door EZbook.nl en zodra uw betaling per bank op de daartoe aangegeven rekening van EZbook.nl definitief is bijgeschreven.
 5. Indien u met enige betaling in gebreke bent, is EZbook.nl gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.
 6. EZbook.nl behoudt zich het recht voor om zonder opgaaf van redenen een opdracht te weigeren.

§ 2. Intellectuele eigendomsrechten

 1. Alle intellectuele eigendomsrechten betreffende de software, documentatie en/of diensten, zowel in hun geheel als in onderdelen, blijven onverminderd eigendom van EZbook.nl . U verplicht zich ertoe iedere handeling na te laten, die een inbreuk betekent op het intellectueel eigendomsrecht.

§3 Aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid

 1. EZbook.nl is niet aansprakelijk voor misverstanden, verminkingen, vertragingen of niet tijdig overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van EZbook.nl.
 2. Correspondentie betreffende de op deze website aangeboden software en bestelde producten, vindt plaats via email, internet en telefoon. U bent zelf verantwoordelijk voor het aan EZbook.nl verstrekken van het juiste e-mailadres en juiste betalingsgegevens. Daarnaast bent u ook verantwoordelijk voor het juist instellen van uw PC en hierop draaiende programma’s als firewalls, spamfilters en virusscanners, zodat aan u verstuurde berichten worden ontvangen.

§4 Overmacht

 1. EZbook.nl kan in geval van overmacht de uitvoering van uw bestelling opschorten, dan wel zonder rechterlijke tussenkomst ontbinden, zonder dat EZbook.nl verplicht is tot schadevergoeding. EZbook.nl dient u in dat geval hiervan schriftelijk of per e-mail op de hoogte te stellen.
 2. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming die niet aan EZbook.nl kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar (volgens de wet) toerekenbare schuld.

§5 Kwaliteit van geleverde producten

 1. Tussen het door de klant aangeleverd beeldmateriaal en het gedrukte eindresultaat kunnen kwaliteitsverschillen ontstaan. EZbook.nl is niet aansprakelijk voor eventuele afwijkingen tussen getoonde voorbeelden en het eindresultaat. EZbook.nl wijst de klant er op dat de kwaliteit van het door de klant gebruikte digitale beeldmateriaal de kwaliteit van het afgedrukte eindproduct negatief kan beïnvloeden. Zowel de resolutie, de toegepaste compressie kunnen van invloed zijn op de afdrukkwaliteit.
 2. EZbook.nl garandeert niet dat de door haar geleverde producten geschikt zijn voor enig specifiek doeleinde.
 3. Het op deze website getoonde beeldmateriaal geeft slechts een indicatie van het productassortiment. Tussen de getoonde voorbeelden en de geleverde producten kunnen afwijkingen bestaan.
 4. EZbook.nl geeft geen garantie op geleverde eindproducten. Bent u ontevreden over een door ons geleverd product? Neemt u dan contact op onze klantenservice. Zij zullen u verder helpen.

§6 Verantwoordelijkheid voor beeldmateriaal en teksten

 1. De verantwoordelijkheid voor aangeleverd materiaal, zowel beeldmateriaal als teksten, ligt niet bij EZbook.nl. EZbook.nl gaat er van uit dat het auteursrecht van aan haar geleverde bestanden bij de klant ligt en aan alle in Nederland geldende wetten en regels voldoet.

§7 Aansprakelijkheid

 1. EZbook.nl is niet aansprakelijk voor het bewaren van geleverde bestanden.
 2. Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden in strijd is met enig toepasselijk recht, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door EZbook.nl vast te stellen nieuwe vergelijkbare bepaling.
 3. Op deze voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 4. Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan een daartoe bevoegde rechter in Nederland.
Beste EZbookmakers,

Het advies van het RIVM van afgelopen donderdag volgend, hebben wij de volgende maatregelen genomen. Deze zijn per direct van kracht:

Alle huidige opdrachten liggen op schema en zullen op tijd uitgeleverd worden. We hebben voldoende materialen op voorraad. Indien nodig kunnen wij uitwijken. Ons serviceniveau blijft dus onverminderd net als onze levertijden.

Wij houden alle ontwikkelingen nauwlettend in de gaten en treffen waar nodig is verdere maatregelen. De maatregelen die we nu getroffen hebben zijn preventief en wij vertrouwen erop dat dit voor nu voldoende is. Het zorgen voor uw en onze gezondheid heeft onze hoogste prioriteit.

Met vriendelijke groet,
EZbook.nl

Susanne Kegels
Directeur Operations